فروش
فروش یک دنیای پر از هیجان است که هدف اصلی تمام فرآیند های آن حول محور مشتری است. هیچ فروشی محقق نمیشود مگر اینکه شما درک درستی از مشتری داشته باشید.
فروش یکی از عناصر مارکتینگ است.
هر کسی با فروش چیزی زندگی میکند. یک پزشک با فروش خدمات پزشکی، یک وکیل با فروش خدمات وکالت و یا یک حسابدار با فروش خدمات حسابداری زندگی میکند. هر کسی فارغ از اینکه چه شغل یا سمتی دارد باید به علم فروش آگاه باشد. حتی اگر شما هیچ خدماتی را ارائه نکنید باز هم درگیر فروش هستید.

اگر شما به عنوان پدر یا مادر می خواهید فرزندتان را به انجام کاری ترغیب کنید باید بتوانید باورها و اعتقادهایتان را به آنها بفروشید.

ما در فایل جامع فروش حرفه ای تمام گام هایی که یک فروشنده باید طی کند تا به فروش برسد را آموزش داده ایم و این دوره را به تمام افرادی که فارغ از شغل شان، باورها و ایده هایی برای فروش دارند توصیه میکنیم.

برای فروشنده حرفه ای شدن با ما همراه باشید.

می خواهم فروشنده حرفه ای شوم

فهرست